Υποχρεωτική ασφάλιση ναυτικών - Ενδιαφέρει τον ασφαλιστή!


Υποχρεωτικό πλαίσιο του συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τον ναυτικό καθιερώνει η νομοθεσία με σκοπό τη διασφάλιση των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψής τους.Η παραπάνω πρόβλεψη περιλαμβάνεται στη «Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» και έχει κυρωθεί από τη Χώρα μας με το Ν. 4078/2012 (Α΄ 179), ενώ τροποποιήσεις έγιναν αποδεκτές από την Ελλάδα με το Π.Δ. 3/2017 (Α΄ 6), συμπληρώνοντας ουσιαστικά τον κυρωτικό νόμο.

Το νομοθετικό πλαίσιο προστασία του ναυτικού που ενδιαφέρει άμεσα και τις ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιαίτερα τον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων προβλέπει ειδικότερα:

1. Με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2242.7-2.1/5625/2017 Υπουργικής Απόφασης συμπληρώνεται στον Κανονισμό νέο άρθρο 10α, με το οποίο καθιερώνεται Σύστημα Υποχρεωτικής Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας με σκοπό τη διασφάλιση των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψής τους.

Από τις ρυθμίσεις του νέου άρθρου 10α του Κανονισμού χρήζουν επισήμανσης οι ακόλουθες:

- Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10α, ένας ναυτικός θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί όταν, κατά παράβαση των απαιτήσεων της ΣΝΕ, 2006 ή των όρων της σύμβασης ναυτολόγησής του, ο πλοιοκτήτης:

α. αποτυγχάνει να καλύψει το κόστος της παλιννόστησης του ναυτικού, ή
β. έχει αφήσει τον ναυτικό χωρίς τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης και υποστήριξης, ή
γ. άλλως έχει μονομερώς διακόψει τους δεσμούς του με τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας του να πληρώσει συμβατικούς μισθούς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (02) μηνών.

- Αναφορικά με το υποχρεωτικό πλαίσιο του συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας που καθιερώνεται, στο άρθρο 10α (παρ. 4, 8, 9 και 10) προβλέπεται μεταξύ άλλων, ότι η κάλυψη / συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται άμεσα στο ναυτικό, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αυτού ή του εκπροσώπου του, και για να είναι επαρκής θα πρέπει να καλύπτονται τα ακόλουθα:

α. οφειλόμενοι μισθοί και άλλες δικαιούμενες αμοιβές που οφείλονται από τον πλοιοκτήτη στον ναυτικό έως τεσσάρων μηνών.
β. όλα τα έξοδα που λελογισμένως πραγματοποιήθηκαν από τον ναυτικό, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της παλιννόστησης, και
γ. ουσιώδεις ανάγκες του ναυτικού, όπως κατάλληλη τροφή, ένδυση, ενδιαίτηση, προμήθειες πόσιμου ύδατος, καύσιμα που είναι απαραίτητα για επιβίωση επί του πλοίου, ιατρική μέριμνα κ.λ.π..

- Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας (άρθρο 10α παρ. 6), τα πλοία θα πρέπει να φέρουν επί αυτών πιστοποιητικό ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, σύμβαση ή/και πιστοποιητικό που εκδίδεται από αλληλασφαλιστικό οργανισμό, ιδίως μέλος της Διεθνούς Ομάδας Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών (International Group of Ρ & I Clubs) ή και άλλες αποτελεσματικές μορφές ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου, ως πάροχοι χρηματοοικονομικής ασφάλειας νοούνται και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη Χώρα σε οικείο κλάδο ασφαλίσεων και τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

- Ορίζεται επιπλέον (άρθρο 10α παρ. 6 και 7) ότι το πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλη έγγραφη απόδειξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο Παράρτημα Η' του Κανονισμού και να είναι στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύεται από μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο επί του πλοίου που είναι προσβάσιμο στους ναυτικούς.

-  Προβλέπεται τέλος (άρθρο 10α παρ. 11), ότι η χρηματοοικονομική ασφάλεια δεν παύει πριν το τέλος της περιόδου ισχύος της, εκτός εάν ο πάροχος αυτής έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον προ τριάντα (30) ημερών τις αρμόδιες σχετικά υπηρεσίες (όπως τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας κ.λ.π.).

2. Με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2242.7-2.1/5625/2017 Υπουργικής Απόφασης συμπληρώνεται και το υφιστάμενο άρθρο 28 του Κανονισμού, έτσι ώστε σύμφωνα και με την ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου, το ήδη προβλεπόμενο στο άρθρο 28 του Κανονισμού Σύστημα Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας που εξασφαλίζει αποζημίωση για συμβατικές αξιώσεις των ναυτικών, να ικανοποιεί κατ' ελάχιστον συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως η καταβολή συμβατικής αποζημίωσης στο σύνολό της και χωρίς καθυστέρηση, καθώς και πρόβλεψη για καταβολή προσωρινής πληρωμής, προκειμένου να αποφεύγεται αδικαιολόγητη ταλαιπωρία σε περίπτωση που η φύση της μακροχρόνιας αναπηρίας ναυτικού καθιστά δυσχερή την εκτίμηση της πλήρους αποζημίωσης την οποία δικαιούται.

Το άρθρο 28 του Κανονισμού συμπληρώνεται επιπλέον με νέες ρυθμίσεις, ανάλογες αυτών που προβλέφθηκαν στο νέο άρθρο 10α του Κανονισμού, όπως είναι η δυνατότητα ευθείας αξίωσης του ναυτικού ή των εγγυτέρων συγγενών του ή εκπροσώπου του έναντι του παρόχου της χρηματοοικονομικής ασφάλειας, η υποχρέωση ανάρτησης αντιγράφου του πιστοποιητικού ασφάλισης, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα Θ' του Κανονισμού, σε εμφανές σημείο επί του πλοίου που είναι προσβάσιμο στους ναυτικούς, κ.α..


3. Αναφορικά με την εφαρμογή και τον έλεγχο της τήρησης των ανωτέρω νέων απαιτήσεων του Κανονισμού που τυπικά έχουν τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναγνωρίζοντας ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω νέων απαιτήσεων του Κανονισμού θα πρέπει να αναληφθούν ενέργειες από πλευράς των υπόχρεων σε συμμόρφωση για ένα σημαντικό αριθμό πλοίων και λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα ομαλής και εύρυθμης μετάβασης στις νέες συνθήκες, παρέχει στις Λιμενικές Αρχές την ευχέρεια, για ελέγχους που θα πραγματοποιούν έως την 31η Αυγούστου 2017, να δίνουν συστάσεις και να ενημερώνουν σχετικώς τους πλοιοκτήτες για την κάλυψη των ελλείψεων που διαπιστώνονται (βλ. παρ. 2.3.4. της συνημμένης Εγκυκλίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συντάξεις: «Ξαφνικός θάνατος» τα Χριστούγεννα – Τι θα κάνει η κυβέρνηση

Μπαμ και κάτω για τους συνταξιούχους τα προσεχή Χριστούγεννα, αφού θα μάθουν μία και έξω πόσο έχουν χάσειαπό τις συντάξεις.

Blog Archive