Πολυνομοσχέδιο -Πλειστηριασμοί: Αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», εντάχθηκε η εξής τροπολογία.Τροποποιείται το άρθρο 75 του ν. 4270/2014, σχετικά με την έκθεση επί των φορολογικών δαπανών που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974), σχετικά με τους πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτο)ν. Ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 959 και 998, καθώς και των άρθρων 1001 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

β. Προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για την κοινοποίηση στον οφειλέτη του προγράμματος πλειστηριασμού, την αποστολή στον συμβολαιογράφο που ορίζεται ως υπάλληλος του πλειστηριασμού των σχετικών εγγράφων, την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου για άλλα χρέη του οφειλέτη προς αυτό κ.λπ..

γ. Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού, το οποίο δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο, με επιμέλεια δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (αντί της προβλεπόμενης σήμερα δημοσίευσης σε εφημερίδα).

δ. Τροποποιείται το άρθρο 61, σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου κατά οφειλέτη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του Πτωχευτικού Κώδικα (σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη), όπως αυτά συμπληρώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 177 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου (αλλαγή στη σειρά κατάταξης των γενικών και ειδικών προνομίων και θέσπιση υπερπρονομίου για μη καταβληθέντες μισθούς έως έξι μηνών).

Τίθενται μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις, σχετικά με τις κατά τα ανωτέρω τροποποιήσεις και, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, από 1.5.2018. οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.


Αιτιολογική Έκθεση

Τίτλος: «Τροποποίηση του ν. 4270/2014 και του Κ.Ε.Δ.Ε.»Άρθρο …

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4270/2014Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα της εκπόνησης της Έκθεσης φορολογικών δαπανών, η οποία θα υποβάλλεται ετησίως από τον Υπουργό Οικονομικών και θα συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους.Άρθρο…

Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)Με τις προτεινόμενες διατάξεις αυτού τροποποιούνται διατάξεις του ΚΕΔΕ, προκειμένου να προβλέπεται ρητά πλέον και για τη διοικητική εκτέλεση η διενέργεια πλειστηριασμών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εναρμόνισης του δικαίου της διοικητικής με την αναγκαστική εκτέλεση.Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 τροποποιείται το άρθρο 19 του ΚΕΔΕ, και προστίθεται στα στοιχεία του περιεχομένου του προγράμματος πλειστηριασμού και η πληροφορία για τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτων μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 τροποποιείται το άρθρο 20 του ΚΕΔΕ και αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων σε σαράντα ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από τρεις ημέρες που ισχύει σήμερα, για λόγους εναρμόνισης με τον νέο χρόνο κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων. Επιπλέον, καταργούνται αναχρονιστικές διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών στο δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 τροποποιείται το άρθρο 21 του ΚΕΔΕ, προκειμένου να ορίζεται ρητά ότι και στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ αναφορικά με το χρόνο διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ενώ λαμβάνεται και πρόνοια για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να οριστεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, στο πρότυπο των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 τροποποιείται το άρθρο 28 και εναρμονίζεται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 972 ΚΠολΔ.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 6 τροποποιείται το άρθρο 39 του ΚΕΔΕ, προκειμένου να προβλέπεται ότι για τα προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων ακινήτων που έχουν ήδη επιβληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 του Κώδικα επαναπροσδιορίζεται, χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων, η τιμή της πρώτης προσφοράς και σαφώς ορίζεται ότι αυτή είναι η εμπορική αξία των ακινήτων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7 τροποποιείται το άρθρο 41 και αποσαφηνίζεται προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας με ρητή πλέον διατύπωση στον νόμο, ότι πέραν των κινητών (για τα οποία υφίσταται ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 19) και στην περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτων, η σύνταξη προγράμματος πλειστηριασμού μπορεί να ανατεθεί από τον προϊστάμενο της επισπεύδουσας υπηρεσίας σε δικαστικό επιμελητή. Περαιτέρω, και για τα ακίνητα, αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού σε σαράντα ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από είκοσι ημέρες που ισχύει σήμερα, ενώ όπως και στον πλειστηριασμό κινητών, καταργούνται οι αναχρονιστικές διατυπώσεις δημοσιότητας όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών στο δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 8 αντικαθίσταται το άρθρο 42 του ΚΕΔΕ, για τον τόπο του πλειστηριασμού και εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 9 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 43 και ορίζεται ρητά πλέον ότι, και στο δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης όπως και στο δίκαιο της κοινής εκτέλεσης πλέον, ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα είναι ο μοναδικός τρόπος διενέργειας πλειστηριασμού, αντί του φυσικού που ίσχυε. Για τη διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά ΚΕΔΕ εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπλέον, ορίζεται ότι τα απαραίτητα για τη διενέργεια του πλειστηριασμού έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τον πλειστηριασμό αντί 24 ώρες πριν, που ισχύει σήμερα.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10 προστίθεται νέο εδάφιο στο άρθρο 45 και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές ως προς το χρόνο κατάθεσης του πλειστηριάσματος από τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 11 τροποποιούνται τα άρθρα 49 και 52 του ΚΕΔΕ για τον πλειστηριασμό πλοίων και αεροσκαφών και ορίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση τα απαραίτητα για τη διενέργεια του πλειστηριασμού έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού πέντε ημέρες πριν τον πλειστηριασμό αντί 24 ώρες πριν, που ισχύει σήμερα.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 12 τροποποιείται το άρθρο 55 του ΚΕΔΕ, προκειμένου οι διατάξεις αυτού που ρυθμίζουν την προθεσμία άσκησης αναγγελίας των απαιτήσεων του Δημοσίου να εναρμονίζονται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 972 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 13 τροποποιείται το άρθρο 61 του ΚΕΔΕ, ώστε οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. που ρυθμίζουν την προνομιακή κατάταξη των απαιτήσεων του Δημοσίου σε περίπτωση διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακού στοιχείου ή πτώχευσης οφειλέτη του να εναρμονίζονται με τις οικείες διατάξεις του ΚΠολΔ (άρθρα 975 επ.) και του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 154 επ.), αντίστοιχα, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση αυτών με τους ν. 4335/2015 (Α’87), 4336/2015 (Α»94), 4446/2016 (Α»240), ν. 4491/2017 (Α’ 152) και τον παρόντα νόμο, με παραπομπή στις εν λόγω διατάξεις.Άρθρο …

Μεταβατικές ΔιατάξειςΟι προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρουσυνιστούν μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής των νέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του ΚΕΔΕ αντίστοιχες με τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΚΠολΔ.Οι προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 συνιστούν μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του νέου άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 13 του προηγούμενου άρθρου .Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του νέου άρθρου 61 του Κ.Ε.Δ.Ε. συμπίπτει με το πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων περί κατάταξης απαιτήσεων του ΚΠολΔ (βλ. παράγραφο 3 του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015) και του Πτωχευτικού Κώδικα (βλ. παράγραφο 23 της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου και περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4446/2016, όπως αντικαταστάθηκε- διορθώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4491/2017). Στις προγενέστερες διαδικασίες διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι το άρθρο 61 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο καθώς και η ειδική διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4141/2013 αναφορικά με την κατάταξη απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 αποσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του προηγούμενου άρθρου, 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου που αφορούν ΚΕΔΕ καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 36, και 7 του άρθρου 39 του ίδιου Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους Ο.Τ.Α. και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εφαρμόζουν τον ΚΕΔΕ για την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα.

Προτεινόμενες ΔιατάξειςΑρθρο

Τροποποίηση του ν. 4270/2014Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) καταργείται.


Η παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4270/2014, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«5. Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει ετησίως Έκθεση επί των φορολογικών δαπανών, η οποία συνοδεύει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τα εξής:

α) την καταγραφή των φορολογικών δαπανών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,

β) την ομαδοποίησή τους ανά κατηγορία φορολογίας και ομάδα δικαιούχων, γ) την κατανομή τους σε τομείς πολιτικής,

δ) τη δικαιολογητική τους βάση και τη χρονική διάρκεια ισχύος τους, ε) τον αριθμό των ωφελούμενων,

στ) τον προσδιορισμό του κόστους των φορολογικών δαπανών με βάση την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκύπτει κατά το προηγούμενο έτος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται η ανωτέρω Έκθεση κατά τη δομή και το περιεχόμενο της και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.»Η παρ. 27 του άρθρου 34 («Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014…») του ν. 4484/2017 (Α’ 110) καταργείται από τότε που ίσχυσε.


Άρθρο…

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ)α. Στο στοιχείο (στ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90, ΚΕΔΕ) διαγράφεται η λέξη «και» και προστίθεται κόμμα «,» και μετά το στοιχείο (ζ) προστίθεται στοιχείο (η) ως εξής: «και η) τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα».
β. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«5.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 41 και της παρ. 3 του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται και στον πλειστηριασμό κινητών.».Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται στον οφειλέτη τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Εντός της ίδιας προθεσμίας, περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού δημοσιεύεται, αδαπάνως για το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.».Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίστανται ως εξής:
«2.Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα υπόκεινται σε φθορά κατά την κρίση του επισπεύδοντος προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας πλειστηριάζονται αμέσως ή εντός βραχείας προθεσμίας, αναλόγως του κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή τηρείται υποχρεωτικά η δημοσιότητα της παρ. 6 του άρθρου 41 του παρόντος μία ημέρα τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

Υπάλληλος ενώπιον του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός ορίζεται συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο ορισθείς τόπος πλειστηριασμού και προς τον οποίο αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη διενέργειά του, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οπότε δεν απαιτείται η τήρηση της προθεσμίας αυτής.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.

Εάν η αξία των κατασχεμένων, κατά την εκτίμηση της έκθεσης κατάσχεσης, δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασμό μπορεί να ενεργήσει και οποιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, παρουσία δημοσίου υπαλλήλου ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή αστυνομικού οργάνου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.».Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ. 356/1974 η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «σαράντα».


Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.δ. 356/1974 η λέξη «πέντε» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δέκα πέντε».


Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 του παρόντος, η τιμή πρώτης προσφοράς επαναπροσδιορίζεται και ορίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή καθορίζεται εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του ιδίου άρθρου.».


7α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας δύναται να αναθέσει τη σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού σε δικαστικό επιμελητή.».

β. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 41 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίστανται ως εξής: «4. Περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.

Οι ανωτέρω κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις ενεργούνται τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό.
Η δημοσίευση στοιχείων των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμού μπορεί να διενεργείται και σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, τηρούμενης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»,
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 41 του ν.δ. 356/1974 καταργείται και η παρ. 8 του άρθρου αυτού αναριθμείται σε 7.Το άρθρο 42 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42 Τόπος πλειστηριασμού

Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
Οι διατάξεις των παρ. 2 έως και 4 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση.».


9α. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.δ. 356/1974 οι λέξεις «24 ώρας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε ημέρες», η περίπτ. δ) διαγράφεται και η περίπτ. ε) αναριθμείται σε δ).

β. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο πλειστηριασμός διενεργείται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 959 και 998 καθώς και των άρθρων 1001 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.».Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 44 και επ. του παρόντος, να καταθέσει το πλειστηριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.».11α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 και της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριστεί συμβολαιογράφος του τόπου της κατάσχεσης, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους», β. Στην παρ. 2 του άρθρου 49 και στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.δ. 356/1974 οι λέξεις «24 ώρας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τουλάχιστον πέντε ημέρες».Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία προς αναγγελία του Δημοσίου είναι το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την ημέρα διενεργείας του πλειστηριασμού. Ως ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά.».


Το άρθρο 61 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 61 Κατάταξη του Δημοσίου

Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακινήτου κατά οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται για τις μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτήσεις του από κάθε αιτία, με τις κάθε φύσης προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 975 έως 977Α και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ως ημέρα του πλειστηριασμού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία διενεργήθηκε ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε αρχικά.
Οι μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, για τις οποίες κατατάχθηκε το Δημόσιο, θεωρούνται ληξιπρόθεσμες ως προς τη διανομή του πλειστηριάσματος.
Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 154 έως 160 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007, Α’153) για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.»


Άρθρο … Μεταβατικές ΔιατάξειςΑπό την 1.5.2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή τον χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.


Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά την 30.4.2018 και έχει ήδη συντελεστεί σχετική προδικασία, ο προϊστάμενος της αρμόδιας, για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, υπηρεσίας υποχρεούται στη γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται νέα περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού στην οποία, γίνεται μνεία του εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος πλειστηριασμού, της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού καθώς και της τυχόν αντικατάστασης του συμβολαιογράφου που είχε οριστεί αρχικά ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει πιστοποιηθεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατυπώσεις των άρθρων 20 και 41 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν. Ο ως άνω πλειστηριασμός, είναι άκυρος εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις του προηγούμενου εδαφίου το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού πλειστηριασμού.


Για πλειστηριασμούς κατά ΚΕΔΕ που θα διενεργηθούν με φυσικό τρόπο μέχρι την 30.4.2018, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, όπως αυτές ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.


Οι διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 13 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται ως εξής:
α) Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 εφαρμόζονται σε διαδικασίες διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν η κατάσχεση ή η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση αντίστοιχα διενεργείται μετά την 1 Ιανουαρίου 2016, με εξαίρεση την παραπομπή στο άρθρο 977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού.

β) Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρμόζονται σε διαδικασίες πτώχευσης που αρχίζουν από 19 Αυγούστου 2015, με εξαίρεση την παραπομπή στο άρθρο 156Α του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού. Ως έναρξη της διαδικασίας νοείται η κατάθεση αίτησης πτώχευσης.

γ) Στις λοιπές διαδικασίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 11 του προηγούμενου άρθρου, 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου καθώς και οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 των άρθρων 36 και της παρ. 7 του άρθρου 39 του ΚΕΔΕ εφαρμόζονται αναλόγως και από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικό πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εφαρμόζουν τον ως άνω Κώδικα για την είσπραξη των απαιτήσεών τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στα οικεία νομοθετήματα.
 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


 μανωλης πετροχειλος


ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΓΕΥΣΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 


ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ


ΣΠΙΤΙ ΚΗΠΟΣ  

ΕΑΚ SRVICE CARPTETS4U: ΝΤΥΣΤΕ, ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΟΔΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΝΕΤΣ ΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟ ΧΥΤΤΑΣ POT PLANS ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΕΝΤΕΣ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ARIMAR TRAVEL ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ARIMAR TRAVEL ΥΛΙΚΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ DECOUPAGE - ΕΙΔΗ HOBBY Η&Β ΜΠΟΤΟΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ERIODIM ΕΙΔΗ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΖΑΜΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ MARAS COLLECTIONS ΕΙΔΗ ΓΑΜΟΥ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

CAR SERVICE ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ GLASS DRIVE ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΩΝ

ΥΓΕΙΑ: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΙΛΗ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΘΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ KLIOMED ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
Share:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Translate

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Συντάξεις: «Ξαφνικός θάνατος» τα Χριστούγεννα – Τι θα κάνει η κυβέρνηση

Μπαμ και κάτω για τους συνταξιούχους τα προσεχή Χριστούγεννα, αφού θα μάθουν μία και έξω πόσο έχουν χάσειαπό τις συντάξεις.

Blog Archive